Christoph Küenzi, Rom, 2019

Lithografie: 73.5 × 105.5 cm

Auflage: 9

CHF800.00